WEDSTRIJDREGELEMENT POULE & POULETTE

“WIN EEN JAAR GRATIS KIP”

ARTIKEL 1

De naamloze vennootschap PP BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Halfstraat 5, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke begint op 1 oktober 2023 en eindigt op 31 december 2023. Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied.

ARTIKEL 2

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator. In geval van betwisting gelden de beslissingen van  zonder verhaal.

ARTIKEL 3

De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en die woonachtig is in België. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België. Minderjarigen mogen eveneens deelnemen aan de wedstrijd, maar zullen, ingeval van het winnen van de hoofdprijs, zich moeten laten vertegenwoordigen door een volwassen van +18. Bij gebrek aan een vertegenwoordiger met de bereidwilligheid de prijs in ontvangst te nemen, zal overgegaan worden tot het toekennen van de prijs aan de eerste reserve. Met uitzondering van de organisatoren van deze wedstrijd, evenals alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de organisatoren, en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd, de familieleden, in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.

ARTIKEL 4

PP BELGIUM nv kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door POULE & POULETTE  voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 5

De wedstrijd duurt van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023. In die exacte periode kunnen klanten van de filialen van Poule & Poulette (Antwerpen, Mechelen, Gent, Etterbeek, Leuven, Oostende) een krasbiljet ontvangen van hun lokale handelaar waar ze iets geconsumeerd hebben, dit bij een minimum aankoop van 10 euro. De klant ontvangt 1 krasbiljet per rekening (zolang de voorraad strekt). De consumptie moet gebeuren in de looptijd van de wedstrijd (tussen 1 oktober 2023 en 31 december 20223 )

PP BELGIUM nv bezorgt elk filiaal een gelijkwaardig aantal loten, in overeenstemming met de gemiddelden in de sector. Elk kraslot is voorzien van een kraslaag, door het wegkrabben van deze kraslaag komt OFWEL VARIANT 1 : de boodschap : “Helaas, u heeft niet gewonnen” OFWEL VARIANT 2 : “Proficiat! U wint een fles van onze heerlijke huiswijn! Geef deze bon af aan je ober en ontvang meteen je prijs.” OFWEL VARIANT 3 : “Proficiat! U wint een P&P armbandje! Geef deze bon af aan je ober en ontvang meteen je prijs.” OFWEL VARIANT 4 : “Proficiat! U heeft gewonnen! U wint één jaar gratis kip!*”

Er kan maar maximum 1 prijs per familiaal adres gewonnen worden. We delen 1 krasbiljet per rekening uit.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

ARTIKEL 6

In geen enkel geval kan PP BELGIUM nv aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, indirecte, gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het deelnemen aan deze actie. PP BELGIUM nv kan noch door de deelnemer noch door derden aansprakelijk gesteld worden.

ARTIKEL 7

PP BELGIUM nv maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. PP BELGIUM nv kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

ARTIKEL 8

De prijzen van deze wedstrijd zijn:

Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

ARTIKEL 9

De eerste prijs gaat naar de deelnemer die aan de voorwaarden van huidig reglement voldoet. De troostprijzen worden gewonnen volgens de winnende krasloten, uitgedeeld in één van de filialen van Poule & Poulette.

ARTIKEL 10

De winnaar van de hoofdprijs dient via digitale mail contact op te nemen met de organisator PP Belgium nv, dit via marketing@poulepoulette.be. De hoofdprijs wordt in de eerste week van januari 2024 persoonlijk uitgereikt door de organisator aan de hoofdelijke eigenaar van het winnend kraslot. De overhandiging van de hoofdprijs zal plaatsvinden in het filiaal van Mechelen (tenzij anders afgesproken).

De winnaar van de hoofdprijs dient voor 1 januari 2024 per mail contact te hebben opgenomen met de organisator, waarbij hij een foto meestuurt van het winnend lot. Laattijdige inruiling van de winnende krasbiljet (na 1 januari 2024 om 18u00) wordt niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging is. PP BELGIUM nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.

ARTIKEL 11

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 12

De naamloze vennootschap PP BELGIUM en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 13

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

Elke klacht in verband met huidig wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden  binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van deze laatste, naar de maatschappelijke zetel van PP BELGIUM. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

ARTIKEL 14

De deelnemers die een kopij van huidig reglement wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar: PP Belgium nv, Halfstraat 5, 2630 Aartselaar. Een wedstrijdreglement kan ook worden aangevraagd per e-mail naar marketing@poulepoulette.com.

ARTIKEL 15

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudo ’s of voor rekening van andere deelnemers.

De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of laattijdige levering van de Prijzen, die al dan niet te wijten zouden zijn aan de post. In geval van verlies nadat de Organisator de Prijs uit handen heeft gegeven aan de post voor levering, wordt de Prijs geacht te zijn geleverd en zal geen enkele andere Prijs aan de winnaar worden geleverd.